lunes, 24 de abril de 2017

Tema 1. Anàlisi del currículum





Com a extensió del tema introductori d'aproximació a les ciències socials en educació infantil, ens centrem en la justificació en l'àmbit legislatiu. La legislació actual dins de l'etapa de 0 a 6 anys en la qual es defineix l'educació infantil són a la Comunitat Valenciana:
  •           Decret 37/2008, de 28 de març, del Consell, pel qual s'estableixen els continguts educatius del primer cicle de l'Educació Infantil a la Comunitat Valenciana (D.O.G.V. núm. 5734 de 3 d'abril de 2008)


 Aquest primer cicle, és de caràcter voluntari i no gratuït, sent la major part de l'oferta d'aquestes places cobertes per centres d'educació infantil privats, encara que també s'han anat creant centres d'educació infantil públics i la proposta d'ampliar a dos anys l'oferta pública, encara que encara de manera minoritària.
  •         Decret 38/2008, de 28 de març, del Consell, pel qual s'estableix el currículum de segon cicle de l'Educació Infantil a la Comunitat Valenciana (D.O.G.V. núm. 5734 de 3 d'abril de 2008).


Aquest segon cicle és de caràcter voluntari i, aquesta vegada, gratuït. Malgrat no ser obligatori, l'escolarització de l'alumnat en aquest cicle està pràcticament generalitzat en la Comunitat i en el país. Amb nivells per sobre del 97% segons l'INE.

Aquests decrets arrepleguen els objectius, continguts, àrees, avaluació i orientacions metodològiques segons l'etapa.Aquesta normativa i legislació, dins de la Comunitat Valenciana representen el marc general en el qual desenvolupar-se l'activitat educativa, sent el primer nivell de concreció curricular. Després, a causa de l'autonomia dels centres educatius es desenvolupa un segon nivell de concreció curricular dins de cada centre a través dels Projectes curriculars de centre/etapa. Finalment, el tercer nivell de concreció curricular se centra en l'aula amb les Programacions d'Aula elaborades per cada docent en el seu curs.

Amb aquest enfocament, comprenem la labor educativa com un sistema organitzat que es desenvolupa des d'una esfera macro amb el primer nivell de concreció, meso amb el segon i micro amb la realitat de l'aula. També se sol considerar un quart nivell de concreció que seria l'alumne-alumna. En aquest quart nivell individualitzat, també tindrien cabuda les adaptacions curriculars i l'atenció a les necessitats educatives de suport específic.

Per a aprofundir en la importància de la legislació de l'etapa i conéixer en profunditat les fonts que estan presents en el currículum, desenvolupem en la primera pràctica un mapa conceptual que arreplegara aquestes característiques de la normativa amb el programa Mindomo, en el següent enllaç:

MAPA CONCEPTUAL

En la mateixa pràctica, per a traslladar els coneixements sobre els aspectes de la normativa i la relació amb l'assignatura elaborem una presentació amb genial.ly en la qual s'elaborava una unitat didàctica. En el nostre cas, la relació amb el Mar Mediterrani entre els components del grup ens va fer pensar en aquesta temàtica per a adaptar uns recursos presentats pel portal EDUCA Madrid.
Els resultats es poden observar en el següent enllaç:


Per a la portada, vam escollir una imatge d'un àlbum il·lustrat que ens agrada molt com és “L'Ona” de Suzy Lee. Una altra opció era “La Gran Ona” de Hokusai.


Un altre dels documents comentats en classe va ser "Caduc Món Disney" (enllaç al document en Dialnet), un interessant article que ens introdueix en la perspectiva de gènere i la necessitat d'una pràctica docent que entenga la coeducació com un valor fonamental i l'equitat entre gèneres. Aquesta visió dels clàssics de Disney que de manera implícita i explícita manté els estereotips de gènere i els prejudicis socials, no té cabuda en aquesta societat i menys per a construir les imatges amb les quals cresca el nostre alumnat. És important tenir un judici crític sobre la visió d'aquestes grans corporacions del cinema per a desenvolupar una visió crítica.

En el debat en classe, vaig apuntar el canvi que s'ha produït en aquest tipus d'animacions i pel·lícules en els últims anys. Disney manté aquests estereotips en gran part de la seua filmografia però en altres estudis que han anat guanyant terré en els últims anys en el cinema d'animació infantil com Pixar o Dreamworks, aquesta visió es tendeix a suprimir. Un exemple, encara que no és cinema infantil per se, és el cinema de Hayao Miyazaki i Studio Ghibli. L'animador i director japonés presenta en les seues pel·lícules a la figura femenina com a protagonista en bona part de la seua filmografia i no la presenta des d'una perspectiva de gènere omple de prejudicis, sinó a una protagonista forta i decidida, portant en la majoria de casos el clàssic de Lewis Carroll amb "Alícia en el País de les Meravelles" a una visió actualitzada.


Una altra activitat de control interessant que realitzem va ser, partint d'una sèrie de situacions, realitzar una sèrie de reflexions sobre situacions en les quals hem de comprendre què podem controlar i què està fora del nostre abast. Açò m'ha fet recordar en els conceptes de "locus de control" extern i intern.
  • Locus de control intern: percepció del subjecte que els esdeveniments ocorren principalment com a efecte de les seues pròpies accions, és a dir, la percepció que ell mateix controla la seua vida. Tal persona valora positivament l'esforç, l'habilitat i responsabilitat personal.
  • Locus de control extern: percepció del subjecte que els esdeveniments ocorren com a resultat de l'atzar, la destinació, la sort o el poder i decisions d'uns altres. Així, el LC extern és la percepció que els esdeveniments no tenen relació amb el mateix acompliment, és a dir, que els esdeveniments no poden ser controlats per esforç i dedicació pròpia. Tal persona es caracteritza per atribuir mèrits i responsabilitats principalment a altres persones.



Entre els recursos presentats en l'aula tecnològics, també es va apuntar a la web pictoaplicaciones pictotraductor com a exemples d'aplicacions per a atendre a la diversitat funcional en la nostra aula i respectar els valors inclusius en l'educació.

En aquesta tasca, una de les meues aplicacions de referència és la desenvolupada pel portal aragonés ARASAAC i el seu software ARAWORD que pot descarregar-se de manera gratuïta.
Dins de l'assignatura, també s'han planificat una sèrie d'eixides. El dia 9 de febrer visitem el MUA. Ens van presentar la història del museu en una visita guiada que va resultar tremendament interessant. També, ens van presentar les activitats relacionades amb l'àmbit educatiu que es duen a terme per part del MUA amb les activitats que es realitzen amb diferents temàtiques amb els centres educatius que planegen una visita al MUA. En el museu es presenten visites dinamitzades i tallers didàctics que es poden veure en els següents enllaços:



I en el següent pdf resumeixen del curs 2016/2017:
L'exposició que per falta de temps no vam poder contemplar amb detall era l'obra de l'artista alacantí Arcadi Blasco


"L'exposició "Arcadi Blasco. Art, arquitectura i memòria (1954-1974)", és el resultat del propòsit per conèixer millor i difondre l'obra artística que el jove Blasco va aplicar o va integrar en nombrosos temples i edificis civils en col·laboració amb diversos arquitectes durant aqueix període. És a dir, un Arcadio abans d'Arcadio com a autor de vidrieres, mosaics i murals ceràmics. Un artista d'arquitectes –i no per a una clientela privada– amb una producció potser allunyada de l'estricta reflexió creadora que li va permetre, no obstant açò, el transvasament de troballes des de la seua obra mural i artesanal a la destinada a una galeria d'art. I al revés."

De manera simplificada, un resum del contingut teòric:

El primer nivell està compost pel marc legal i les diferents lleis educatives:

El segon nivell es concreta al centre escolar i pels Projectes Educatius de Centre (PEC).

El tercer nivell ho formen l'equip de professorat i la Programació d'Aula (PA).

Finalitat:

2.3. L’Educació Infantil té com a finalitat contribuir al desenrotllament físic, afectiu, social i intel·lectual de les xiquetes i dels xiquets. En ambdós cicles caldrà ajustar-se al desenrotllament del moviment i dels hàbits de control corporal, a la comunicació i representació per mitjà dels diferents llenguatges, a les pautes elementals de convivencia i relació social, així com al descobriment de les característiques físiques i socials del medi.

A més, es facilitarà que les xiquetes i els xiquets elaboren una imatge de si mateixos positiva i equilibrada, adquirisquen autonomia personal i desenrotllen les seues capacitats afectives.

Objectius de L'Educació Infantil

L'objectiu del primer cicle és contribuir a desenvolupar en les xiquetes i xiquets les capacitats que els permeten:

- Conèixer el seu propi cos i el dels altres, les seues possibilitats d'acció i aprendre a respectar les diferències.
- Observar i explorar el seu entorn familiar, natural i social.
- Adquirir progressivament autonomia en les seues activitats habituals.

En el segon cicle, a més dels objectius del cicle anterior, s'estableixen:

- Conèixer i respectar les dues llengües de la Comunitat Valenciana i ampliar l'ús del valencià en totes les situacions.
- Descobrir l'existència d'altres llengües en la UE i iniciar el coneixement d'una d'elles.
- Conèixer i apreciar les manifestacions culturals de l'entorn, mostrant interès i respecte. Conèixer i respectar altres cultures.
- Valorar les manifestacions artístiques.

Metodologia en Educació Infantil

Els mètodes de treball en aquesta etapa es basaran en les experiències, les activitats que es realitzen per a l'aprenentatge, el joc, i en un ambient d'afecte que potencie la seua autoestima i confiança. Es recomanen les teories constructivistes, amb un currículum obert i flexible. Els xiquets i xiquetes han de construir el seu aprenentatge a partir dels seus interessos. Además, el reconocimiento de las inteligencias múltiples en los diferentes lenguajes a desarrollar desde la labor educativa.
Además de contemplar el trabajo por Unidades didácticas, también se pueden desarrollar estas metodologías al trabajo por proyectos.

Per últim, l'avaluació serà global, continua i formativa, mitjançant l'observació directa i sistemàtica.





No hay comentarios:

Publicar un comentario