lunes, 24 de abril de 2017

Tema 2: Continguts, Mètodes, Procediments i Recursos per a l'' àrea en Educació Infantil (I) : APLICACIÓ AL TEMA FAMÍLIA


Una vegada tractats aspectes del currículum i de la legislació referents a l'aspecte didàctic del mateix, en aquests temes ens centrem en un dels agents de socialització primaris i fonamentals en la vida del nostre alumnat: la família. En la nostra legislació, Decrets 37 i 38/2008, el seu paper és assenyalat amb especial rellevància. En el pròleg del Decret es fa especial esment en la importància de la relació entre la família i l'escola:

"La relació família-centre educatiu, com a mitjà d'intercanvi d'informació, és fonamental per a aconseguir una labor conjunta i eficaç, que implique un diàleg permanent, seqüencial i periòdic entre ambdues institucions. Molt sovint, les famílies necessiten orientació per part del centre i aquest, un coneixement més profund de la xiqueta i del xiquet en el si de la vida familiar, la qual cosa comporta una interrelació família centre informativa i, al mateix temps, formativa i educativa."

A més, s'arreplega l'obligació de l'acció tutorial per part dels docents i el centre amb les famílies i atendre de manera individualitzada. Mitjançant les tutories, reunions i les entrevistes personals podem conéixer les diferents realitats que incideixen en la nostra labor educativa, ja que com hem comentat en entrades anteriors, el context és una variable fonamental en la nostra pràctica docent. La nostra relació també ha de seguir unes pautes elementals que regulen la convivència. 

Aquesta perspectiva també ha de ser conscient de la diversitat que podem trobar en cadascun dels centres i aules en els quals desenvolupem la nostra labor, a més de la interculturalitat. Aquest s'ha d'entendre com un procés enriquidor.

Respecte a les composicions familiars:

"Des del treball en els centres educatius, aquesta diversitat d'estructures i composicions familiars s'ha d'abordar amb criteris d'equanimitat i sense prejudicis. Afectaren qüestions pràctiques com, per exemple, a qui es convoca a les reunions o entrevistes. En el treball amb els alumnes caldrà cuidar i preparar el tractament que es fa de tems relacionats amb la llar, la família i la vida familiar. Una altra qüestió que calç tenir en compte en general, però especialment en algunes situacions, és la necessitat de manejar les dades de les famílies amb la màxima prudència i confidencialitat."

Aquesta afirmació em porta a una altra pregunta fonamental: què entenem per família? Aquesta qüestió la vaig documentar amb major profunditat en la pràctica que realitzem en l'assignatura sobre aspectes personals de la nostra pròpia família o la nostra biografia. La família, en primer lloc, és el principal agent socialitzador i està definit pel vincle afectiu que s'estableix entre les persones que ho componen.

Els canvis en les esferes soci-culturals, l'evolució de models de família i canvis demogràfics influeixen en la concepció actual de família i aquesta ha de ser entesa des d'una perspectiva ecosistèmica i com un sistema interrelacionat de manera directa i indirecta amb el desenvolupament individual de l'individu.Incloure totes aquestes reflexions prèvies en la nostra pràctica docent, ens serveix per a mostrar la necessitat de tenir una visió més realista de la nostra futura labor docent i d'entendre les diferents implicacions a tenir en compte per a exercir amb diligència la nostra professió.

Aquestes fonamentacions i xicoteta recerca teòrica serveix per a respondre algunes de les qüestions plantejades en la pràctica 2:

D. Ens assegurem que la nostra visió personal sobre les relacions personals i els comportaments socials no interfereixen de manera negativa en el nostre treball com a docents.

B. Tenim en compte aquesta realitat per a programar activitats didàctiques, relacionar-se'n amb el nostre alumnat i els seus familiars, adaptar el nostre centre escolar a la realitat en què s'insereix, etc.?

Per a contestar a la qüestió:
" A. Coneixem els tipus de família de la societat espanyola actual? i els causes dels canvis que han donat lloc a eixa diversitat familiar i social? "és interessant la visió que ofereix l'INE sobre en el document Censos de Població iHabitatges 2011 que és el document més actualitzat sobre la sociodemogràfica que es va treballar en l'aula.

Aquestes dades mostraran una nova tendència en el pròxim estudi que vindrà determinat per les conseqüències de l'evolució socioeconòmica de recessió, l'envelliment de la població i els canvis en els processos migratoris.

Finalment, és necessària la qüestió 

"C. Analitzem els recursos didàctics (llibres de text, contes, cançons, webquests, obres de teatre, vídeos i pel·lícules, jocs i joguets...) que utilitzem, per a assegurar-nos que no estan transmetent una realitat estereotipada o contrària a l'existent?"

En aquest cas, els valors que es pretenen transmetre en la nostra labor docent són fonamentals. El valor de la coeducació ha de ser una creença per part del professorat i ha de veure's reflectit en la labor del centre i en l'aula. Açò s'aborda des del que es deien temes transversals.

El concepte temes transversals constitueix una denominació tècnica amb la qual es fa referència a "continguts d'ensenyament i aprenentatge que per la seua rellevància formativa no poden confinar-s'en l'àmbit d'una determinada disciplina o àrea curricular, sinó que han de ser objecte de tractament en totes o en una pluralitat d'elles. Es tracta doncs de continguts que es desenvoluparan -a través de- la majoria d'activitats que l'alumne realitza en el centre escolar".

En el nostre país aquest terme comença a utilitzar-se amb la LOGSE(1990), com a transposició de l'expressió en anglés de "cross-curricular themes". En aquells moments és va considerar que els tems transversals constituïen continguts de gran interés social, importantíssims també per al desenvolupament complet de les persones i que no obstant això, no estaven suficientment contemplats en les disciplines o àrees curriculars convencionals
Es van considerar llavors dins d'ells:

1. l’educació moral i cívica.
2. l’educació per a la pau.
3. l’educació per a la igualtat home-dóna.
4. l’educació sexual.
5. L'educació per a la salut.
6. L'educació ambiental.
7. L'educació per al consum
8. L'educació vial.

A impartir-se aquests temes de forma implícita, a través de les disciplines convencionals, es potenciava una renovació qualitativa de les mateixes aproximant-les a la realitat social i personal.

Amb la LOE (2006), assistim a un menor ús del terme tems transversals, a una major utilització del concepte valors socials i a la creació d'una assignatura específica sobre l'educació per a la ciutadania i els drets humans, que en gran manera pretenia aglutinar importants aprenentatges de caràcter social. En la LOE, es consideren temes transversals també: Els llenguatges verbals, audiovisual i informàtic.

El desenvolupament didàctic del qual passava a constituir també d'alguna manera, una responsabilitat compartida pel conjunt del professorat. En la nostra Comunitat Valenciana, el decret 38/2008 pel qual s'estableix el currículum de l'educació infantil (2° cicle), encara que no de forma explícita, sí que arrepleguen en els objectius d'aquesta etapa i en cadascuna de les àrees els continguts propis d'aquests temes transversals.
c) El tractament transversal de l'educació en valors en les diferents àrees, amb especial referència a l'educació en la convivència escolar, familiar i social, així com a la resolució de conflictes, respectant el principi de no discriminació i d'inclusió educativa com a valors fonamentals.

Seguint a Sanmartín (1996) hi ha dues formes d'entendre la transversalitat:A. Model "espasa": un Tema Transversal és com una espasa que travessa totes les àrees curriculars. Aquesta analogia té l'inconvenient de suggerir que els eixos transversals afecten solament a determinades parts del currículum de les àrees. I que bona part dels temes no tenen cap punt de contacte amb ells.

B. Model "infusió": el Tema Transversal és com una infusió d'una substància (Tema Transversal) que es distribueix homogèniament per un líquid (el currículum), de manera que no és possible beure líquid que no continga una mica de substància (Tema Transversal) dissolta.

En l'àmbit de l'Educació Infantil que és el nostre àmbit com a futurs docents tindrem en compte que la planificació docent en el centre escolar ja siga a nivell d'etapa, de cicle o de curs, abasta una sèrie de components curriculars tan rellevants com les competències bàsiques, els objectius i els continguts, la metodologia, els recursos i l'avaluació. En tots ells el professorat ha d'adoptar decisions entorn dels temes transversals.

Els objectius que plantegen es poden resumir com:

      Promoure el desenvolupament de conductes crítiques i reflexives.
   Dotar a l'alumne d'instruments que permeten desembolicar-se adequadament en un món en constant canvi.
      Promoure conductes de participació responsable i compromesa en la millora de la realitat.
 Dotar de coherència i fonament als factors que intervenen en processos d'ensenyament, propiciant la vida en societat.
      Contribuir al desenvolupament integral de la persona i la configuració de la seua personalitat .

Com hem esmentat, els temes transversals han d'entrar a formar part de les activitats plantejades dins de totes les àrees. D'aquesta forma treballarem l'educació en valors de forma contínua, al llarg de tot el procés d'ensenyament. Van a suposar l'oportunitat de treballar els valors amb un caràcter interdisciplinari i d'una forma atractiva per a l'alumnat, ja que són continguts que s'acosten a la realitat de l'alumne'a i el seu mitjà on es desembolica.

Tenint en compte totes aquestes qüestions, el paper de la família i les qüestions referents als valors que s'han de promulgar en l'aula formen un continu relacionat en la nostra pràctica docent. Totes aquestes qüestions han d'abordar-se des d'un ambient afectiu amb el nostre alumnat i de seguretat, a més de l'enfocament lúdic i compensatori inherent a l'etapa d'educació infantil. Sempre fomentant un clima positiu en la col·laboració entre la família i el centre.


Per a finalitzar, presentar l'àlbum d'il·lustracions que vaig realitzar sobre la història de la meua família amb la plataforma issuu. Aquesta idea la vaig desenvolupar després de l'activitat de control en la que teniem que dibuixar a la nostra familia. Vaig fer una parodia dels Simpsons amb la meua familia i després li vaig donar un estil més personal:


Aquesta pràctica va resultar tremendament gratificant per a reflexionar sobre la meua pròpia evolució vital i recordar la importància que té la família en el nostre desenvolupament individual. Realitzem activitats de control sobre la família i sobre cinc termes que empraríem per a definir-la.

El 16 de març realitzem la segona vista de l'assignatura a l'Arxiu Històric Provincial d'Alacant, en ell vam poder veure una exposició sobre la Guerra Civil espanyola i memòria històrica a Alacant amb motiu del 80 aniversari en 2016 de l'inici de la Guerra Civil espanyola. Vam poder comprovar com es conservaven els documents i es restauraven per a ser emmagatzemats per a la seua posterior consulta.La memòria i el tractament en aquest país encara segueix sent un romanent que després de tants anys encara vertebra la nostra vida política. Malgrat que promulgar-se lleis sobre la memòria històrica encara tenim un substrat en la nostra societat innegable. Les activitats que feien per a l'alumnat que visitava l'exposició mostraven en un panell amb imatges eloqüents els resultats dels enfrontaments traduïts en mort i rancors que avui dia encara segueixen latents en la vida política i la ideologia d'un país. Exemples com l'associació d'amics del Valle dels caiguts és un exemple flagrant.
La visió de l'horror de la Guerra en la perspectiva infantil resumia a la perfecció la barbàrie de la situació. Després, realitzem una activitat en la qual havíem de parlar dels nostres avis i col·loquem la seua imatge en un tauló del qual prèviament expliquem una xicoteta biografia dels nostres familiars. 

En el meu cas, la meua àvia Filomena i la fotografia d'aquell moment d'exposició l'he extret del seu perfil de facebook:

I ací tota la classe junta al final de l'exposició:Aquestes imatges de la guerra em fan reflexionar en l'educació en valors com són la pau, un altre dels temes transversals del nostre currículum. La importància de l'Educació per a la pau resideix en que en aquesta etapa es configuren les bases de la personalitat i els esquemes de valors propis, per la qual cosa intentarem que aquests xiquets incorporen al seu caràcter una sèrie d'atributs naturals que afavorisquen la bona convivència, col·laboració, tolerància i cooperació entre els membres de les societats modernes. Extretes del manual "Fonamentació i didàctica dels eixos transversals (6ªEdició)" de Jose Manuel Jiménez Moreno (Logos,2009)

Activitats proposades:

1  Jocs cooperatius i participatius.
2  Activitats d'escolta i cooperació grupal.
3  Debats o col·loquis. (Assemblea)
4  Saludar, acomiadar-se, donar les gràcies, excusar-se, demanar perdó,...
5  Tallers de solidaritat
6  Jornades específiques de tallers per a la no violència, el treball de valors,etc.
7  Col·laboracions amb ONGs.
8 Incloure una Setmana Cultural en el nostre Pla Anual de Centre.
9  Promoure activitats de coneixement i intercanvi amb altres cultures.
10Invenció de contes i exposicions.
11Creació de la figura mediador-alumne/a, per a resoldre possibles conflictes.
12 Creació de les nostres pròpies normes d'aula-classe
Potser per edat, el tema dels valors i la importància de la família és alguna cosa fonamental per a mi. En diferents etapes del nostre desenvolupament cerquem definir la nostra personalitat i identitat com a individus, en arribar la pubertat i l'inici de l'adolescència, i ens separem de l'entorn familiar per a socialitzar en altres àmbits i establir amistats. Amb el temps, la vida adulta t'acosta a prendre una visió més àmplia i en perspectiva del paper de la teua família en el teu desenvolupament en anar adquirint obligacions i deures adults. Aquesta visió de la família i els valors que han d'imprimir en la nostra pràctica docent han de ser essencials. En definitiva, un tema en el qual he gaudit de tot el que he aprés.No hay comentarios:

Publicar un comentario